Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Titularitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), l’informem que les dades personals comunicades s’incorporaran a una base de dades titularitat de la Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC), amb NIF G-60664000, amb seu a Barcelona, al carrer de Badajoz, 73, telèfon 93 112 08 08 i correu electrònic info.dades@fpc.upc.es.

Contacte

Per fer qualsevol consulta relacionada amb el tractament de dades de persones físiques per part de l’FPC, es pot adreçar al correu electrònic info.dades@fpc.upc.edu o al telèfon 93 112 08 08, o també es pot adreçar al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de l’adreça de correu electrònic info.dpo@fpc.upc.edu.

L’FPC recollirà les dades següents aportades per l’interessat:

 • CONTACTE I RELACIÓ ACADÈMICA: Atenció de consultes i sol·licituds d’interessats relacionades amb activitats de formació gestionades i realitzades per l’FPC i la seva relació acadèmica:
  • Dades recollides: Nom i cognoms, DNI/NIE o altra document identificador, nacionalitat, país de residència, telèfon, correu electrònic, direcció postal, currículum, expedient acadèmic i àrea i perfil professional.
  • Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi fet per qualsevol mitjà sobre activitats de formació gestionades i/o realitzades per l’FPC, i establir-hi i mantenir-hi relació acadèmica.
  • Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment, l’FPC està legitimada a tractar les dades de l’interessat facilitades a través de la corresponent sol·licitud, i d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions acadèmiques.
  • Terminis de conservació: Les dades, atenent a la legitimació indicada, es conservaran indefinidament a excepció que l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades que no siguin indispensables per a l’execució del servei contractat; una vegada suprimides es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del tractament.
 • CURRÍCULUM O FEINA: Enviament del currículum.
  • Dades recollides: Nom i cognoms, DNI/NIE o altra document identificador, nacionalitat, telèfon, correu electrònic, direcció postal, currículum i àrea i perfil professional.
  • Finalitat: Gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants d’acord amb el seu perfil professional que puguin sorgir en un futur dins les activitats o la pròpia FPC.
  • Terminis de conservació: Les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti que les suprimim. Es conservaran, per tant, durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada acabat, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració Pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del tractament.
  • Legitimació: Prestació del consentiment de l’interessat.
  • Destinataris: Les dades facilitades i derivades del procés de selecció es podran cedir a:

   Terceres empreses identificades per l’interessat i que puguin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 • ALTA I SEGUIMENT DELS COMPTES CORPORATIUS DE LES XARXES SOCIALS: Les dades personals que es faciliten a les xarxes socials i les habiliten en convertir-se’n en seguidor. Els comptes corporatius de les xarxes socials de l’FPC són els següents:
  • Dades recollides: Nom i cognoms, DNI/NIE o altra document identificador, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades facilitades per la xarxa social.
  • Finalitat: Seguiment de la xarxa social i per establir-hi i mantenir-hi relació acadèmica sobre activitats de formació gestionades i/o realitzades per l’FPC.
  • Legitimació: Prestació del consentiment de l’interessat i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions acadèmiques.
  • Terminis de conservació: Les dades, atent a la legitimació indicada, es conservaran indefinidament a excepció que l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades que no siguin indispensables per a l’execució del servei contractat; una vegada suprimides es conservaran durant un període màxim de sis anys a disposició de l’Administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del tractament.
 • CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per clients o proveïdors per a la prestació de serveis i la gestió de la relació jurídica o contractual.
  • Dades recollides: Nom, cognoms, DNI/NIE o altra document identificador, adreça professional de contacte, correu electrònic i telèfon de contacte.
  • Finalitat: La gestió de la relació contractual del servei.
  • Legitimació: La relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.
  • Terminis de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o la supressió de les dades, i una vegada acabada la finalitat o suprimides les dades, es podran conservar durant un període de sis anys a disposició de l’Administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats derivades del tractament.
 • CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: Dades recollides per càmeres de videovigilància o facilitades per al control d’accés als edificis:
  • Dades recollides: Nom i cognoms, DNI/NIE o altra document identificador i imatges.
  • Finalitat: Controlar l’accés i la gestió de la seguretat interna de les instal·lacions de l’FPC.
  • Legitimació: Interès legítim de garantir la seguretat a les instal·lacions per part del seu titular, cosa que justifica el registre de dades en el control d’accés i que les imatges siguin captades necessàriament en accedir a aquestes instal·lacions.
  • Terminis de conservació: Les dades es conservaran durant un període màxim d’un mes, tret que calgui fer-ho durant més temps perquè es necessiten per aclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.
  • Es fan comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com a encarregats del tractament, amb els quals l’FPC ha signat els corresponents contractes d’encarregat de tractament i ha verificat que reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament es duu a terme d’acord amb els requisits de l’RGPD, que garanteix la protecció dels drets de l’interessat.

Exercici de drets

L’interessat té reconeguts els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. De la mateixa manera, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament per part de l’FPC. Així mateix, l’assisteix el dret a reclamar davant l’autoritat de control.

En qualsevol moment, l’interessat pot exercitar els seus drets mitjançant l’enviament d’una comunicació, juntament amb un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que vol exercitar, a l’FPC, al domicili indicat més amunt, o enviant un correu electrònic a l’adreça info.dpo@fpc.upc.edu.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives

L’FPC ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Dades facilitades

Les dades que se sol·liciten als diferents formularis de les diferents pàgines web són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, i l’interessat les comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació del servei o la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, es poden facilitar dades de forma voluntària amb l’objectiu que els serveis es puguin prestar de la manera més òptima. Igualment, en els casos en què es facilitin dades de tercers, l’interessat es compromet a informar-los del contingut d’aquesta política de privacitat.

Utilitzem el servei «Google reCAPTCHA» (en endavant, «reCAPTCHA») als nostres webs. Es tracta d’un servei proporcionat per Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). ReCAPTCHA s’utilitza per comprovar si les dades introduïdes al nostre web han estat introduïdes per una persona o per un programa automatitzat. Amb aquesta finalitat, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquest anàlisi s’inicia automàticament quan el visitant del lloc web hi accedeix. Per l’anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa com ara la direcció IP, el temps que el visitant ha estat al web o els moviments de ratolí realitzats per l’usuari. Les dades recopilades durant l’anàlisi s’enviaran a Google. Els anàlisis de reCAPTCHA s’analitzaran completament en un segon pla. No s’informarà als visitants del lloc web que s’està portant a terme un anàlisi d’aquest tipus. El tractament de dades es basa en l’article 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades, i demés legislació concordant. L’operador del web té un interès legítim en protegir el mateix contra el correu escombraries o spam i el rastreig automatitzat abusiu. Per obtenir més informació sobre reCAPTCHA i la política de privacitat, utilitzeu els següents enllaços: https://policies.google.com/privacy?hl=es i https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

L’interessat es compromet a comunicar tan aviat com pugui a l’FPC qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal, a l’efecte que la informació continguda als registres d’activitat de l’FPC estigui en tot moment actualitzada.

Sobre la base de l’interès legítim de l’FPC, les dades personals de l’interessat es podran fer servir per a l’establiment o manteniment de relacions contractuals per qualsevol via, inclosa l’electrònica, sobre informació d’interès relacionada amb activitats de formació gestionades i/o realitzades per l’FPC. L’interessat es pot oposar en qualsevol moment a aquest tractament amb finalitat comercial enviant una comunicació postal a l’adreça postal indicada, o un correu electrònic a l’adreça info.dpo@fpc.upc.edu.

Barcelona, 7 de maig de 2019

Versió anterior al 7 de maig de 2019