Títol Dades
Anunci per a la contractació de Servei de calefacció i refrigeració de l'edifici TTC (Tech Talent Center)
Número de l'expedient 0002
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Negociat sense publicitat per raons diferents de l'import
Pressupost base de licitació 121.000,00€ (IVA no inclòs)
Documentació Plec de Clàusules
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació