Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els professors i estudiants del CITM han de vetllar pel seu compliment.

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web https://www.fpc.upc.edu, https://www.talent.upc.edu, https://www.citm.upc.edu, http://www.upcvideogames.com, https://observatorio.fundacioupc.com i https://gestiocandidats.fundacioupc.com (en endavant, la Pàgina Web). La utilització d’aquesta pàgina atribueix al navegant la condició d’usuari, cosa que implica l’adhesió i el compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Així doncs, es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal atentament cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la Pàgina Web.

Dades identificatives del prestador de serveis

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC)
NIF: G-60664000
C/ de Badajoz, 73
08005 Barcelona
Tel. (34) 93 112 08 08

Contacte: L’FPC agraeix anticipadament tota mena de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o corregir qualsevol tipus d’incidència o irregularitat a la Pàgina Web de la manera més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions es poden enviar per correu electrònic a info.dpo@fpc.upc.edu.

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Els termes i les condicions recollits en aquest avís legal s’aplicaran a totes les pàgines que figuren dins del mapa del lloc, que són les úniques incloses en aquesta Pàgina Web.

L’accés a la Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar aquests termes i condicions d’ús. La utilització de determinats serveis implicarà, així mateix, l’acceptació, sense cap mena de reserva, de les normes particulars o instruccions que l’FPC pugui establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al d’aquestes condicions generals.

L’usuari ha de fer un ús lícit d’aquesta Pàgina Web i els seus serveis, d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i amb la legalitat vigent.

Utilitzem el servei «Google reCAPTCHA» (en endavant, «reCAPTCHA») als nostres webs. Es tracta d’un servei proporcionat per Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). ReCAPTCHA s’utilitza per comprovar si les dades introduïdes al nostre web han estat introduïdes per una persona o per un programa automatitzat. Amb aquesta finalitat, reCAPTCHA analitza el comportament del visitant del lloc web en funció de diverses característiques. Aquest anàlisi s’inicia automàticament quan el visitant del lloc web hi accedeix. Per l’anàlisi, reCAPTCHA avalua informació diversa com ara la direcció IP, el temps que el visitant ha estat al web o els moviments de ratolí realitzats per l’usuari. Les dades recopilades durant l’anàlisi s’enviaran a Google. Els anàlisis de reCAPTCHA s’analitzaran completament en un segon pla. No s’informarà als visitants del lloc web que s’està portant a terme un anàlisi d’aquest tipus. El tractament de dades es basa en l’article 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades, i demés legislació concordant. L’operador del web té un interès legítim en protegir el mateix contra el correu escombraries o spam i el rastreig automatitzat abusiu. Per obtenir més informació sobre reCAPTCHA i la política de privacitat, utilitzeu els següents enllaços: https://policies.google.com/privacy?hl=es i https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

L’FPC podrà modificar unilateralment els termes i les condicions d’ús d’aquesta Pàgina Web publicant les modificacions en aquest avís legal, i tindran efecte des del mateix moment en què es publiquin.

NAVEGACIÓ

Tot i adoptar les mesures tècniques al seu abast, l’FPC no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o software al qual es pugui accedir a través de la Pàgina Web estigui lliure d’error o no causi cap dany. En cap cas l’FPC serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i la navegació a la Pàgina Web. S’hi inclouen, sense limitar-s’hi, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

L’FPC no es fa responsable dels danys que es pugui ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defectes de les telecomunicacions que puguin tenir lloc mentre l’usuari hi navega.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als serveis transaccionals i als que inclouen la captura de dades personals es fa en un entorn segur utilitzant el protocol  SSL (Secure Socker  Layer) de 2048 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de l’FPC. L’usuari pot comprovar que es troba dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador hi ha un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors queda avalada per un certificat expedit pel nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client comunica les seves dades a un servidor de l’FPC i no  a un tercer que s’intenta fer passar per aquesta.

CONTINGUTS

L’FPC s’esforça al màxim per evitar qualsevol error en els continguts que puguin figurar a la Pàgina Web.

L’FPC no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar dels errors en els continguts que puguin figurar a la Pàgina Web.

ACTUALITAT I MODIFICACIONS A LA PÀGINA WEB

La informació que figura a la Pàgina Web és la vigent en la data de l’última actualització. L’FPC no es fa responsable de l’actualitat i la idoneïtat de les informacions que s’hi contenen.

L’usuari no pot alterar, canviar, modificar o adaptar la Pàgina Web. L’FPC es reserva la facultat de fer totes les actualitzacions, canvis i modificacions que consideri convenients, i podrà fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta Pàgina Web, el seu codi font i els seus continguts estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, no podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que els titulars dels drets donin la seva autorització expressa.

El disseny, les imatges, els rètols, els signes distintius, el nom comercial, les marques, els logotips, els productes i els serveis que conté aquesta Pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat industrial.

L’FPC és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta Pàgina Web, i posseeix legítimament en exclusiva els seus drets d’explotació, tret dels drets de determinats proveïdors amb els quals s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts. Aquests drets  estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i se’ls aplicarà, igualment, aquestes condicions.

L’accés a aquesta Pàgina Web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial, ni sobre els seus continguts. Els usuaris que accedeixin a la Pàgina Web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements abans esmentats, ni crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que els titulars dels drets donin la seva autorització expressa i per escrit.

Queda totalment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta Pàgina Web per part de l’usuari.

En el cas que vostè enviï informació de qualsevol tipus a l’FPC, declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement; que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial o de qualsevol altre dret de tercers; que aquesta informació no té caràcter confidencial, i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’FPC es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

HIPERVINCLES

La Pàgina Web pot incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les quals l’FPC no és titular. En cap cas aquesta possibilitat implica l’existència de relació entre l’FPC i el titular del web al qual redirigeix aquest hipervincle, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. L’FPC tampoc no és responsable de la licitud dels continguts que s’hi exposin.

Qualsevol altra web té prohibida la incorporació d’un hipervincle a la Pàgina Web de l’FPC sense la seva autorització expressa. En qualsevol cas, aquesta autorització implica que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de l’FPC o de la mateixa Pàgina Web, així com dels tercers que hi surtin referenciats.

L’FPC retirarà qualsevol enllaç en el moment en què s’assabenti, per qualsevol mitjà, de la il·licitud del seu contingut o del fet que des de d’aquest enllaç es lesionen béns o drets d’un tercer.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÀGINA WEB

Si vol més informació sobre la nostra política de protecció de dades i privacitat, consulti la nostra Política de Privacitat.

ÚS DE COOKIES

Per utilitzar la nostra Pàgina Web és necessària la utilització de cookies. Les cookies es fan servir per facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, i també com a eina estadística per obtenir dades estadístiques sobre l’ús del web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar l’usuari. Si vol més informació sobre el tema, consulti la nostra Política de cookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i les condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que se’n puguin derivar estan protegits per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i els tribunals de Barcelona.

© FPC, 2024
Tots els drets reservats.

Barcelona, 7 de maig de 2019

Versió anterior al 7 de maig de 2019